Fri 04 24 2015

Last update 06:57:13 AM GMT

Back Новини Платформа ДА Ефективне управління в конфліктному світі

Ефективне управління в конфліктному світі

don_11

Я к відповідати на виклики , з якими ст икаються у нинішній час держава і суспільство , я к з найти е фективн і модел і управл іння державою в с учасних у мовах і в бере гти суспільство від соц і альн и х колізій – на ці та інші питання шу кали відповіді в чен і з р і зн и х рег і он і в Укра їни , а так ож інших країн під час м і жнародно ї нау кової конференц ії «С учасні суспільні проблем и у вимірах соц і олог ії управл іння », яка відбулася в Донец ьку (Укра ї на) 2 березня 2012 р .

 

У конференції взяли участь представники університетів Донецька, Харкова, Києва, Кривого Рогу, Дніпропетровська, Запоріжжя, Луганська, Львова, Одеси, Маріуполя, а також Білорусі, Німеччини, Росії й Туреччини .

Це вже восьма конференція з соціології управління, яку організовують Донец ь кий державний ун і верситет управл іння і Платформа «Д і алог Є враз ії » . Як відмітили на відкритті конференції і ректор університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук Олександр Поважний, і проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віталій Пілюшенко, царина  соціології управління є одним з тих напрямків, над яким давно і наполегливо працює університет. Чому ця тема така важлива у нинішній час для України, розкрив у своїй доповіді «Державна служба України в соціальному просторі» завідувач кафедри соціології управління ДонДУУ, доктор соціологічних наук, професор Валерій Бурега. «У відносно невеликому 20-річному досвіді існування молодої української держави, на жаль, ще не знаходиться місця для впевненості у тому, що держава та її найважливіший атрибут – державна служба – зможуть повною мірою бути визнані соціально адекватними. Неефективність діяльності державного апарату проявляється як у об’єктивних  оцінках соціально-економічного розвитку країни, так і нерідко в суперечливих оцінках діяльності державних службовців суспільною думкою» – сказав він.

Значний інтерес викликала доповідь «Цивілізаційний діалог: виклики для людства», яку виголосив турецький вчений, професор університету ім. Йилдирима Бейязита (Анкара), доктор Білал Самбур. Пан Самбур фактично протиставив свою теорію «цивілізаційного діалогу» теорії «зіткнення цивілізацій» відомого американського соціолога С.Гантінгтона. Турецький вчений визнає, що різним народам і націям світу необхідно набувати досвіду у русі в одному напрямку, підтримуючи одне одного, а не вишукуючи відмінності. Основою такого цивілізованого діалогу має бути гуманістична направленість.

Поділяючи погляди турецького вченого, його український колега, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної аналітики і прогнозування Національної академії державного управління при Президенті України Сергій Телешун, який також є головою Платформи «Діалог Євразії» в Україні, виступив з доповіддю «Соціальні наслідки кризи в Україні й ефективне управління». У своїй доповіді С. Телешун наголосив, що людство в глобальному плані знаходиться в новому пошуку і має потребу у взаємоповазі, любові й сприйнятті світогляду інших людей. У цьому контексті яскравим прикладом, на його думку, є вчення українського філософа Г. Сковороди, яке у багатьох аспектах схоже з ідеями турецького мислителя сучасності Ф. Гюлена. Проф. Сергій Телешун відзначив, що Ф. Гюлен у своїх працях говорить про мир, необхідність міжкультурного діалогу, необхідність перегляду поглядів на деякі питання, які стосуються людства в цілому, важливості взаєморозуміння і довіри між людьми. Стосовно ситуації в Україні, С. Телешун особливо зауважив на важливості пошуку нової соціальної угоди і розуміння соціальної відповідальності в державному управлінні. Він також окреслив широкий спектр ризиків – від екологічних до демографічних і політико-економічних, які найближчим часом можуть стати серйозною проблемою як української, так і світової спільноти.

У рамках конференції працювало чотири секції. Серед проблем, над якими розмірковували вчені, порушувалися, як вже зазначалося, питання ефективності державного управління, культури управління, сучасної бюрократичної еліти, соціальних аспектів євроінтеграції, місцевого самоврядування, соціальних комунікацій та інші. Як зазначали учасники, теми і питання, які опрацьовувались у процесі роботи секцій, заслуговують на надзвичайну увагу науковців. По закінченні конференції спілкування продовжилося під час дружньої вечері в донецькому ресторані “Стамбул”.

Фотогалерея

Додати коментар


Захисний код
Оновити