Fri 04 24 2015

Last update 06:57:13 AM GMT

Back Новини

Новини

The only country

We appeal to the world public, scientific and political community with a statement about the need to stop any kind of aggression on the territory of Ukraine!

We appeared before the face of the new interstate and global social challenges not currently threatening only Ukraine but all over the world!

Atmosphere of general international tension associated with anxiety developments in Ukraine, led world leaders to take responsibility for a global future of human civilization. Existing principles of global processes shown to be ineffective resolution of key problems in the future as individual local regions and global world space.

On the threshold of a new international watershed in relations between America, Europe and Asia, Ukraine became a kind of testing ground to simulate models of global opposition actors in the context of building a new political structure of the world.

Under the conditions of formation of the prerequisites for a "new Cold War of the XXI century " ambition dominant forces in global geopolitics trends negate the new global culture of dialogue understanding between citizens and the state . In the context of these events is lost idea maximize the interests of the individual is opposing ethnic , religious, political, racial or other differences of the sovereign states of the world . Human rights in the existing realities become something secondary in relation to the positional permutations planetary hegemony of political and economic elites, state and transnational entities.

For the sake of ideological flared throw the whole country, the people, the nation. This leads to irreversible consequences, both for individual and entire societies sacrificed fate of all mankind.

The Black Sea region, with its ethnic, cultural and religious variegation should be an example for the world community, a kind of guide, both regional and global balance between the poles of equivalent national identity states.

It is the idea of sovereignty and independence is a defining constant stable development of modern states and the concept of humanism and equality guarantee of the harmonious development of the world. Unification of the human right to self-determination in the global structure of cultural diversity and the primacy of civic virtue in any case should not be trampled on for the sake of the interests of the second and third parties.

The world community must move away from double standards of morality and evaluation of what is happening in Ukraine, which just led to catastrophic consequences. Some countries want to see Ukraine in its sphere of direct influence, despite the rights and desires of the citizens of the country are creating conditions of distrust and aggression.

We oppose any unfriendly acts against the sovereignty of Ukraine, its integrity and independence. We insist on the need for constructive dialogue between equal subjects of international law on the basis of the principles of government, socio-political, cultural and ethnic equality of peoples and nations. Parity and openness of discussion should be an integral part of the modern geopolitical discourse between Ukraine and its partners.

In these circumstances, Ukraine, like its neighbors can and should be the benchmark, a kind of harbinger of new civilizational trends in the settlement of inter-state and inter-cultural contradictions of the global order for all mankind!

Common efforts we are able to prevent the onset of a "new Cold War" threatening world peace!

Sergey Teleshun

Director of the Institute of Public Administration

and Local Self-Governance, Head of Department of Political Analysis

and Forecasting of the National Academy of Public Administration,

the President of Ukraine,

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine,

Doctor of Political Sciences, Professor

 

Yuriy Saukh

Ph.D. in Philosophy,

Associate Professor of Department of Political Analysis

and Forecasting of the National Academy of Public Administration,

the President of Ukraine, Honored Worker of Science

Єдина Країна

Ми звертаємося до світової громадськості, наукової і політичної спільноти із заявою про необхідність припинити будь-які види агресії на території України!

Ми постали перед обличчям нових міждержавних і глобальних соціальних викликів, що загрожують на даний момент вже не тільки Україні, а й усьому світу!

Атмосфера загального міжнародного напруження, пов'язана з тривожними подіями в Україні, змусила світових лідерів з відповідальністю поставитися до глобального майбутнього людської цивілізації. Існуючі принципи управління світовими процесами показали свою неспроможність розв'язати вузлові проблеми майбутнього, як в окремо взятих локальних регіонах, так і в глобальному світовому просторі.

На порозі нового міжнародного вододілу у взаєминах між Америкою, Європою та Азією, Україна стала своєрідним тестовим майданчиком з відпрацювання моделей протистояння глобальних акторів у контексті побудови нової політичної конструкції світу.

В умовах формування передумов нової "холодної війни XXI століття " амбіції домінуючих сил світової геополітики нівелюють тренди нової глобальної культури ведення діалогу взаєморозуміння між громадянином і державою. У розрізі цих подій втрачається ідея максимальної реалізації інтересів особистості поза протиставленням на міжетнічній, релігійній, політичній, расовій або ж іншій основі громадян суверенних держав світу. Права людини в існуючих реаліях стають чимось вторинним, по відношенню до позиційних перестановок гегемонії планетарних політичних і економічних еліт, державних і транснаціональних утворень.

На догоду ідеологічним клеше кидаються цілі країни, народи, нації. Це призводить до незворотних наслідків, як для окремо взятих індивідів, так і цілих суспільств, в жертву приноситься доля всього людства.

Чорноморський регіон, з його етнічною, культурною та релігійною строкатістю повинен стати прикладом для світової спільноти, своєрідним путівником як регіональної, так і глобальної рівноваги між рівнозначними полюсами національної самоідентифікації держав.

Саме ідея суверенітету і незалежності є визначальною константою стабільного розвитку сучасних держав, а концепт гуманізму і рівності людей запорукою гармонійного розвитку світу. Уніфікація права людини на самовизначення в глобальній структурі культурного різноманіття та примат громадянської гідності ні в якому випадки не повинні зневажатися перед інтересами других і третіх сторін.

Світова спільнота повинна відійти від системи подвійних стандартів моралі та оцінки того, що відбувається в Україні, які якраз і призвели до катастрофічних наслідків. Воля певних держав бачити Україну в орбіті свого безпосереднього впливу, незважаючи на права і бажання громадян країни формують умови недовіри і агресії.

Ми виступаємо проти будь-яких недружніх актів спрямованих проти суверенітету України, її цілісності та незалежності. Ми наполягаємо на необхідності ведення конструктивного діалогу між рівноправними суб'єктами міжнародного права на базисі принципів державної, суспільно-політичної, культурної та етнічної рівності народів і націй. Паритетність і відкритість ведення дискусії повинні стати невід'ємною частиною сучасного геополітичного дискурсу між Україною та її партнерами.

У цих умовах Україна, як і її сусіди, може і повинна стати еталоном, своєрідним передвісником нових цивілізаційних віянь у питанні врегулювання міждержавних та міжкультурних суперечностей глобального порядку для всього людства!

Загальними зусиллями ми здатні запобігти початку нової "холодної війни", що загрожує спокою і миру на планеті!

Телешун С . О .

Директор Інституту державної служби і місцевого самоврядування,

Завідувач кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління

при Президентові України,

Заслужений діяч науки і техніки України,

Доктор політичних наук, професор

 

Саух Ю.П.

Кандидат філософських наук,

Доцент кафедри політичної аналітики та прогнозування

Національної академії державного управління

при Президентові України

Україна пропонує створити на своїй території "гуманітарний Давос"

serhiycuk


Газета "Дзеркало Тижня"
13 січня 2011 р.

Светлое будущее Украины основывается на взаимном диалоге сегодняшнего времени

 

 

В период, когда напряжение и противостояние в обществе нарастает с каждым днем, выражаем глубокую озабоченность событиями, происходящими в нашей стране. С большой тревогой и сожалением мы воспринимаем новости о человеческих жертвах в ходе столкновений воинственно настроенных групп и представителей правоохранительных органов на улицах украинской столицы. В это сложное время, когда требуется взвешенность и терпение, мы призываем к сдержанности и поиску компромисса, чтобы прекратить кровопролитие. Ничто не должно умалять ценности человеческой жизни как высшего дара Творца: ничьи-либо политические предпочтения, ни происхождение, ни язык, ни религия. Все стороны должны приложить максимум усилий, исключительно мирных,  для сохранения стабильности в нашем общем доме.

Мы решительно осуждаем людей призывающих к силовым действиям, приведших к эскалации противостояния. Призываем всех представителей иностранных государств не вмешиваться в процесс самоопределения Украины, не диктовать «свои» условия мира На данном этапе руководство странны, оппозиция и общественные активисты должны брать на себя инициативу примирения, взывая к обществу остановить насилие и начать освобождение административных зданий, улиц и площадей, сесть за стол переговоров, услышать мнение других людей.

Сегодня, как никогда, важно осознавать ответственность за сохранение единого соборного Украинского государства.

Геннадий Киевлянин

"Григорій Сковорода і Фетхуллах Гюлен : своєчасність традицій гуманизму"

09 червня 2010, Юнус Ердогду, IА «Джихан»

konferans На конференції з філософії і педагогіки в Києві, проведеною Платформою "Діалог Євразії" (ДА) спільно з Академією Педагогічних Наук України, обговорювалися ідеї і вчення відомого українського філософа Григорія Сковороди і мислителя сучасності Фетхуллаха Гюлена.